Bungalow 128 Großenbrode

Anfang Dezember – Dacheindeckung  & Fassade

 

 

 

 

 

Anfang November – Dachstuhl

 

 

 

 

 

Mitte Oktober – Rohbau

 

 

 

 

 

Anfang September – Baubeginn & Erdarbeiten